21. Yüzyılda ne tür becerilere gereksinim duyulmaktadır?


Lütfen görüşlerinizi aşağıda belirtiniz...

bu alanda yazılmış baş ucu kitaplarından birisi... Aşağıdaki linkten 3mb lık dosyayı indirebilirsiniz.


21. yüzyılda gereksinim duyulan becerilerin başında araştırma becerisi , eleştirel düşünme, ve bilgi edinme becerisini geliştirebilmek gelmektedir. Değişen teknolojik gelişmeler karşısında yaşantısından sonuçlar çıkarmak, bilinçli kararlar vermek, bilgiyi yeni durumlara uygulamak, yeni bilgi üretip bu bilgiyi paylaşırken verimli katılımda bulunmak ve kişisel gelişim sağlamak da gereksinim duyulan diğer hususlardır. Ancak, bu becerilerin kendiliğinden gelişmesi beklenemez. Herşeyden önce bilgi edinme ve bilgi paylaşımı için teknolojik okur yazarlığa sahip olunmalıdır. Teknoloji becerisi sayesinde çeşitli sosyal ağlar oluşturulup çeşitli platformlarda işbirliği yapma biçimleri irdelenip iletişim becerilerinin geliştirilmesi de duyulan gereksinimler (ihtiyaçlar) arasındadır.

21. Yüzyıl becerilerini anlamak için aşağıdaki videoyu seyrediniz.21. yüzyıl hayatımızın her noktasında çok hızlı değişimlerin olduğu bir dönemdir. İletişim teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi bilgiye ulaşmayı daha kolay kılmıştır. Bilginin teknolojik gelişmeler ile dağıtılması ise sayısal okur-yazarlığı önemli hale getirmiştir.
Bu gelişmeler ışığında yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuş ve Bağlaşımcılık (Connectivizm) kuramı ortaya çıkmıştır. Bağlaşımcılık kuramı bilginin bireyin kendisinde değil dış dünyada olduğunu ileri sürer. Bağlaşımcılık öğrenmeyi bağlar oluşturarak ağlar geliştirmek olarak tanımlar. Siemens'e göre bağlaşımcılığın prensipleri ise şunlardır.

• Öğrenme ve bilgi fikirlerin çeşitliliğinde yatar.
• Öğrenme belirli düğümlerin veya bilgi kaynaklarının bağlanma sürecidir.
• Öğrenme insan dışı uygulamalarda bulunabilir.
• Daha fazla öğrenme kapasitesi şu anda bilinenden daha önemlidir.
• Öğrenmenin devamlılığını sağlamak için bağları devam ettirmeli ve beslemeliyiz.
• Alanlar, fikirler ve konseptler arasındaki bağları görebilmek temel beceridir.
• Tüm bağlaşımcı öğrenme etkinliklerinin amacı güncel, doğru bilgidir.

Burada özellikle bir kaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. "Şu anda bilinen değil öğrenme kapasitesi daha önemlidir" , "bilgi insanın kendinde değil dışarıdadır" ve ilişkileri görebilmek temel beceridir". Görüldüğü üzere bağlaşımcılık kuramı 21. yüzyılda ortaya çıkan gereksinimler sonucu doğmuş bir kuramdır.
Bilgi okur yazarlığı: Bilgi okuryazarlığı konusunda çeşitli tanımlar mevcuttur. Ancak kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
bilgi okuryazarlığı , bilgi gereksinimini fark etme, bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, yorumlama, değerlendirme, iletme, problem çözme becerilerine sahip olma, yaşam boyu öğrenme, öğrenen toplum, sürekli eğitim, bilgi patlaması ve bilgi miktarındaki artış, demokratikleşme ve telif hakları gibi konuları içermektedir. Taylor (1979), gerçek yaşamla ilgili problemleri çözebilme için bilgiye ulaşabilme, farklı türdeki kaynaklardan bilgiye ulaşabilme, bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme, bilginin ne zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin stratejiler belirleyebilme gibi özelliklerin bilgi okuryazarlığı tanımında yer alması gerektiğini belirtmektedir. Rader (1991), bilgi okuryazarlığını, problem çözme ve karar vermede bilginin etkili bir biçimde elde edilmesi ve değerlendirilmesi olarak tanımlarken, bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olanların yapabileceklerini aşağıdaki şekilde sıralamıştır: Bilgi ve teknoloji alanında araştırma yapmak ve başarılı olmak, demokratik bir toplumda üretken olmak, hızla değişen çevreye uyum sağlamak, yeni nesiller için daha iyi bir gelecek hazırlamak, kişisel ve mesleki problemlerin çözümünde uygun bilgiyi bulmak, yazma ve bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak. Rader, bilgi okuryazarlığını, yaşam boyu öğrenmenin, mesleğe yararlı olmanın ve sosyal problemleri çözmenin önkoşulu saymaktadır.
Günümüzde sahip olmamız gereken en büyük özellik "öğrenmeyi öğrenmektir". 21. yüzyıl dünyasında o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki hepsini öğrenmemiz veya bilginin üretilip yayılma hızına ulaşmamız mümkün değil gibidir. O yüzden "öğrenmeyi öğrenmeliyiz". Gereksinimlerimiz belirlemek, bilgiyi aramak, bilgiyi bulmak, bilgiyi kullanmak, sentez yapıp değerlendirmek izlenecek adımlardır. Bilgi kirliliğinin de çok fazla olduğu günümüzde analiz ve değerlendirme gibi üst düzey beceriler daha fazla anlam kazanmaktadır.


Yaşamboyu öğrenme: İnsanların tüm hayatları boyunca bilgi ve beceri kazanması ve bu bilgileri güncelleştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Rekabetin çok güçlü olduğu 21. yüzyıl dünyasında büyük yarışta geride kalmamak için sürekli aktif olmalıyız. Bu noktada ise yaşamboyu öğrenme bu mücadelede yer almak isteyenler için daha fazla önem kazanmaktadır.
Bilgi okuryazarlığı ve yaşamboyu eğitim becerilerine sahip bireylerin farkındalık seviyeleri yüksektir ve kendi özelliklerini, kendi ihtiyaçlarını bilirler. Bana göre yaşamboyu eğitim ise "Nirvanaya ulaşma yolunda hiç bitmeyecek olan süreçtir". Bir zamanlar para ve silaha hakim toplumlar dünyayı yönetirken günümüzde bilgiye hakim toplumlar dünyayı yönetmektedirler. Bu noktada da yaşam boyu öğrenme önemini ortaya koymaktadır.
21st+Century+Word+Cloud.jpg